Les Guies formatives dels diferents col·lectius professionals d’execució penal són metodològicament molt innovadores, ja que recullen un treball sistemàtic d’identificació de les competències professionals, que es relacionen directament amb els comportaments considerats imprescindibles per desenvolupar correctament l’activitat laboral. A més, són fruit del treball conjunt de l’Àrea d’Investigació i Formació Social i Criminològica i cadascun dels col·lectius implicats en les guies.
 
Aquesta iniciativa ha permès donar un salt qualitatiu a l’estructura de la formació social i criminològica que s’adreça a aquests col·lectius professionals, ja que l’oferta d’activitats de formació es relaciona directament amb les competències professionals, per tal de que els professionals creïn itineraris curriculars adequats a les seves necessitats formatives.

La formació especialitzada dels caps de serveis en l'àmbit de règim interior de serveis penitenciaris

Versió en PDF (1.260 KB)

La guia conté la base que serveix de fonament als programes anuals de formació que any rere any concreten l’oferta formativa especialitzada del Centre per al col·lectiu de caps de serveis de règim interior.

Guia Cap de serveis de règim interior

La formació especialitzada dels caps d'unitat i caps d'àrea funcional en l'àmbit de règim interior de serveis penitenciaris

Versió en PDF (739 KB)

La guia conté la base que serveix de fonament als programes anuals de formació que any rere any concreten l’oferta formativa especialitzada del Centre per al col·lectiu de caps d'unitat i caps d'àrea funcional de règim interior.

Guia Cap d’unitat de règim interior i cap de l’àrea funcional

La formació especialitzada dels educadors socials en l'àmbit d'execució penal 

Versió en PDF (1.011 KB)

Versió en EPUB (20 KB) 

La guia conté la base que serveix de fonament als programes anuals de formació que any rere any concreten l’oferta formativa especialitzada del Centre per al col·lectiu d'educadors socials.

Guia Educadors Socials

La formació especialitzada dels juristes en l'àmbit d'execució penal 

Versió en PDF (1.046 KB)

Versió en EPUB (19 KB)

La guia conté la base que serveix de fonament als programes anuals de formació que any rere any concreten l’oferta formativa especialitzada del Centre per a aquest col·lectiu de juristes.

Guia Juristes

La formació especialitzada dels psicòlegs en l'àmbit d'execució penal

Versió en PDF (1.087 KB)

Versió en EPUB (21 KB)

La guia conté la base que serveix de fonament als programes anuals de formació que any rere any concreten l’oferta formativa especialitzada del Centre per a aquest col·lectiu de psicòlegs.

Guia Psicòlegs

La formació especialitzada dels tècnics especialistes de serveis penitenciaris 

Versió en PDF (1.089 KB)

Versió en EPUB (17 KB)

La guia conté la base que serveix de fonament als programes anuals de formació que any rere any concreten l’oferta formativa especialitzada del Centre per a aquest col·lectiu de tècnics especialistes.

Guia Tècnics especialistes

La formació especialitzada dels treballadors socials en l'àmbit d'execució penal

Versió en PDF (1.086 KB)

Versió en EPUB (21 KB)

La guia conté la base que serveix de fonament als programes anuals de formació que any rere any concreten l’oferta formativa especialitzada del Centre per a aquest col·lectiu de treballadors socials.

Guia Treballadors socials
Data d'actualització:  28.04.2017