• Imprimeix

Formació per a perits judicials a Barcelona

Normativa dels cursos

Inscripcions

- S'han de trametre amb la butlleta d'inscripció per correu electrònic a l'adreça uiajcejfe.dj@gencat.cat en el termini d'inscripció establert. Les que arribin fora de termini no es tindran en compte. L'enviament de la butlleta no suposa automàticament l'admissió al curs.
- Cal emplenar la butlleta amb totes les dades que s'hi demanen.
- L'omissió o declaració falsa de dades necessàries per a la selecció dels alumnes pot ser motiu d'exclusió del procés de selecció o de penalització per a les seleccions posteriors.

Notificació d'admissió

- Es notificarà als alumnes el curs al qual han estat admesos i el torn que els correspon, si escau. Només es comunicaran els casos d'admissió. Aquesta notificació es farà per correu electrònic.

Baixes i renúncies

Un cop notificada l'admissió a un curs, les baixes sense justificació s'han de comunicar per escrit fins a 8 dies abans de l'inici del curs per

Obtenció de certificats

- Els cursos de formació donen dret a certificats d'assistència.
- Les activitats formatives estan sotmeses a un control d'assistència. Per a l'obtenció del certificat és imprescindible l'assistència a un mínim d'un 80 % del curs.
- No es té dret a certificat d'assistència si no es compleix el mínim d'assistència.

Calendari i horari

Els calendaris i horaris es poden modificar d'acord amb les necessitats organitzatives i de disponibilitat de professorat. Si hi ha modificacions, els alumnes admesos als cursos en seran informats amb la màxima antelació possible.

Nombre de places

60

Preu del curs

Un cop confirmada l'acceptació al curs, s'ha de satisfer l'import de 30,05 €.

Lloc de realització dels cursos

Sala d’actes
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Carrer d’Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona

Es preveu per al segon semestre un altre curs de formació general de perits a Tarragona

Més informació

Podeu enviar un missatge a l’adreça uiajcejfe.dj@gencat.cat.

Formació general

Té com a objectiu donar una formació de caràcter general sobre els procediments judicials i la funció que hi té el perit.

Documentació

Programa del curs

Període d'inscripció

Sol·licitud

Del 20 de març al 24 d’abril de 2017 (ambdós inclosos).

Requisit

Constar inscrit a les llistes de perits judicials del Departament de Justícia

Criteris de selecció

  1. Proximitat territorial al lloc on s’imparteix la formació
  2. Constar inscrit a les llistes de perits judicials del Departament de Justícia
  3. Anys d’experiència professional
  4. Actuacions pericials dels jutjats
Data d'actualització:  21.03.2017