• Imprimeix

Programa per a la preparació d'oposicions al cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya

Objectius

Facilitar als llicenciats o graduats en dret la preparació de les oposicions d’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya.

El cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya va ser creat mitjançant la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de  l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta llei atribueix al cos esmentat l’assessorament en dret del Govern de la Generalitat de Catalunya i de la seva Administració pública, i també la representació i la defensa, de forma unitària, de l’Administració de la Generalitat davant els òrgans del poder judicial i d’altres que compleixen funcions jurisdiccionals en totes les qüestions d’interès d’aquesta. Al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya s’ingressa mitjançant el sistema d’oposició lliure entre llicenciats en dret. En relació amb això, les proves d’accés s’han de basar en un temari que exigeix coneixements aprofundits en totes les branques jurídiques, combina de forma equilibrada dos exercicis teòrics i dos de pràctics.

Durada del curs

La durada del programa està prevista del 17 d’octubre fins al 31 de juliol. Durant aquest període es fa una avaluació continuada de l’alumne, que pot ser exclòs del curs si no assoleix el nivell mínim requerit.

Metodologia

El sistema de formació combina tutories que suposen l’exposició oral dels temes preparats amb anterioritat i sessions conjuntes de correcció dels exercicis pràctics (escrits processals i dictamen), a càrrec d’advocats de la Generalitat. La formació es complementa amb un taller de comunicació oral i un altre taller de tècniques de contenció de l’estrès.

A més d’això, la formació inclou uns controls periòdics que els alumnes han de superar, així com els informes favorables dels preparadors. Per tant, cal assistir a totes les sessions formatives, tant individuals com col·lectives, excepte en casos justificats de malaltia o força major.

Professorat

Professionals del cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya.

Import del curs

El preu del curs és de 1.502,49 euros. El pagament es pot fer de manera fraccionada, a raó de 500,83 euros per trimestre (calculat per a la duració del programa), en aplicació del preu públic aprovat per l’Ordre de 10 d’agost de 1999, de 12,02 euros per hora per drets de matrícula i inscripció dels cursos i jornades de formació externa que imparteix el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Destinataris i requisits

Les places del Programa es destinen als llicenciats i graduats en dret residents a Catalunya que es vulguin presentar a les oposicions d’accés al cos d’advocacia de la Generalitat. Poden sol·licitar les places objecte d’aquesta convocatòria els candidats que reuneixin, el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

a) Els mateixos requisits que s’exigeixen per ser admès a les oposicions d’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya
b) Coneixements de català equivalents al nivell de suficiència (nivell C1).

Sol·licituds

1. La sol·licitud s’ha de dur a terme mitjançant el formulari normalitzat.

2. Forma i lloc de presentació de les sol·licituds conjuntament amb tota la documentació:

  • Per correu electrònic a l’adreça uiajcejfe.dj@gencat.cat
  • Igualment, la sol·licitud i tota la documentació també es pot presentar presencialment al Registre del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (c. Ausiàs Marc, 40, 08010 Barcelona).

3. Les sol·licituds de participació en la convocatòria, conjuntament amb tota la documentació, també es poden presentar a qualsevol dels registres del Departament de Justícia o per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si s’escull aquesta opció, el sol·licitant ha d’informar que ha presentat la seva sol·licitud en un altre registre oficial mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (uiajcejfe.dj@gencat.cat), sempre abans de les 14 hores de l’últim dia determinat com a període de presentació. Per tal que la comunicació per correu electrònic sigui vàlida, cal que s’adjunti el justificant del registre, la sol·licitud emplenada i l’expedient acadèmic.

En cas que no s’enviï aquest correu electrònic amb la documentació requerida, la sol·licitud no serà admesa.

Documentació

A més de les dades consignades a la sol·licitud, cal adjuntar-hi, necessàriament, la documentació següent:

a) Currículum de la persona sol·licitant i documents que acreditin els mèrits al·legats.
b) Certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes a la llicenciatura i/o grau en dret i altres títols acadèmics.
c) Documentació que acrediti el nivell de suficiència en llengua catalana (nivell C o equivalent). Si manca aquesta acreditació, l’aspirant pot demostrar el compliment d’aquest requisit mitjançant les proves oportunes davant l’òrgan tècnic que designi a aquest efecte el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Selecció dels candidats

Els criteris de selecció tenen com a base la valoració de l’expedient acadèmic, coneixement oral i escrit del català i altra formació complementària. També es valoraran altres característiques, aptituds i habilitats dels candidats adaptades a les funcions de la carrera a la qual aspirin.

Per tal de valorar el coneixement i les aptituds dels candidats, es poden fer les proves i entrevistes que es considerin oportunes.

Un cop feta la valoració dels aspirants, les places s’adjudicaran per ordre de puntuació de major a menor i s’escolliran els 15 primers candidats amb millors qualificacions , i finalment es proposarà que s’admetin al curs.

També, es pot proposar fins a 5 candidats més en reserva per tal de substituir els alumnes que abandonin o siguin exclosos durant la realització del curs per ordre de qualificacions en el rànquing d’admesos, sempre vinculant el seu accés al fet que hagin aprovat l’examen immediatament anterior a l’existència de la vacant.

Supòsits d’abandonament del programa

El director del Centre, amb l’audiència prèvia de l’alumne, excepte en el cas de baixa voluntària, pot declarar extingit el curs per als alumnes en els supòsits següents:

En el cas d’inassistència reiterada sense causa justificada. Es considera inassistència reiterada la falta d’assistència al curs superior en un 20% de les hores lectives, llevat que aquesta falta d’assistència sigui per malaltia o força major i s’aporti justificant mèdic.

En el cas que els informes elaborats pels preparadors siguin desfavorables i acreditin que el seguiment del curs per part de l’alumne sigui irregular i amb un baix rendiment.

En els supòsits anteriors, i en el cas que l’alumne abandoni voluntàriament el curs un cop començat, el Centre no retornarà els imports percebuts.

Certificació

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada lliurarà un certificat d’aprofitament als alumnes que acabin el programa, hagin assistit a un 80% de les sessions i acreditin que han adquirit els coneixements mitjançant una avaluació continuada.

Places

15 places

Lloc de realització

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Període d’inscripció

Del 19 al 30 de setembre, ambdós inclosos.

Recordeu que la inscripció, per a l’últim dia de termini, acaba a les 14.00 hores.

Informació

Montserrat Espí (e-mail: uiajcejfe.dj@gencat.cat)
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
C/ Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona
Tel. 93 207 31 14 (ext. 1446)

Data d'actualització:  19.09.2016