• Imprimeix

Composició

Composició segons l’article 6, apartat 1, de la Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, modificat per article 3 de la Llei 8/2000, de 19 de juny, de modificació parcial de la Llei 18/1990.

El Consell Rector del Centre és integrat per la persona que el presideix i pels vocals següents:

 1. Tres alts càrrecs del Departament de Justícia, designats per la persona que n’exerceix la presidència.
 2. La persona titular de la direcció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 3. La persona titular de la Direcció General d’Universitats.
 4. La persona titular de la direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat.
 5. Un vocal designat per la persona titular del Departament d’Interior.
 6. Quatre vocals en representació de les universitats catalanes, que han d’ésser degans o deganes de les facultats on es facin estudis relacionats amb les matèries a les quals es refereix l’article 3, elegits pel Consell Interuniversitari.
 7. La persona titular de la direcció del Centre.
 8. Dos vocals designats per la persona titular del Departament de Justícia, entre persones expertes de prestigi en les matèries que són competència del Departament de Justícia.
 9. La persona titular de la direcció de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya.
 10. Dos vocals en representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

 

Les persones que integren actualment el Consell Rector són les següents:

President

 • Hble. Sr. Carles Mundó Blanch, Conseller de Justícia

Vocals

 • Sr. Adrià Comella Carnicé, Secretari general del Departament de Justícia
 • Sra. Patrícia Gomà i Pons, Secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia
 • Sr. Xavier Bernadí Gil, Vicepresident del CEJFE i Director general de Dret i d’entitats jurídiques
 • Sr. Gabriel Capilla i Vidal, Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
 • Sra. Marta Gordi Aguilar, Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior
 • Sr. Francesc Esteve i Balagué, Director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya
 • Il·lma. Sra. M. Mercè Darnaculleta Gardella, Degana de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona
 • Sr. Agustí Colomines Companys, Director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Il·lma. Sra. M. José Puyalto Franco, Degana de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida
 • Il·lm. Sr. Enoch Alberti Rovira, Degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona
 • Excm. Sr. Oriol Rusca Nadal, President del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
 • Excm. Sr. Carles Mac-Cragh Prujà, President de la Comissió de Formació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats
 • Il·lm. Sra. Teresa Gutiérrez Rosado, Degana de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Sr. Josep Pallarès Marzal, Director General d’Universitats Departament d’Economia
 • Il·lm. Sr. Antonio Recio Córdova, President de l’Audiència Provincial de Barcelona
 • Il·lma. Sra. Gema Espinosa Conde, Directora de l’Escola Judicial

Secretària

 • Sra. Ma Concepció Canela Giménez, Cap de l’Àrea de Gestió Econòmica i Suport Tècnic del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Data d'actualització:  17.07.2017