• Imprimeix

Composició

Composició segons l’article 6, apartat 1, de la Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, modificat per article 3 de la Llei 8/2000, de 19 de juny, de modificació parcial de la Llei 18/1990.

El Consell Rector del Centre és integrat per la persona que el presideix i pels vocals següents:

  1. Tres alts càrrecs del Departament de Justícia, designats per la persona que n’exerceix la presidència.
  2. La persona titular de la direcció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
  3. La persona titular de la Direcció General d’Universitats.
  4. La persona titular de la direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat.
  5. Un vocal designat per la persona titular del Departament d’Interior.
  6. Quatre vocals en representació de les universitats catalanes, que han d’ésser degans o deganes de les facultats on es facin estudis relacionats amb les matèries a les quals es refereix l’article 3, elegits pel Consell Interuniversitari.
  7. La persona titular de la direcció del Centre.
  8. Dos vocals designats per la persona titular del Departament de Justícia, entre persones expertes de prestigi en les matèries que són competència del Departament de Justícia.
  9. La persona titular de la direcció de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya.
  10. Dos vocals en representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

 

Les persones que integren actualment el Consell Rector són les següents:

Presidenta

Hble. Sra. Ester Capella i Farré
Consellera de Justícia. Departament de Justícia.
93 316 43 68
consellera.justicia@gencat.cat
Càrrec. Consellera i presidenta del CEJFE (Llei 18/1990, de 15.11, del CEJFE)

Vicepresident

Sr. Xavier Bernadí Gil
Vicepresident del CEJFE i director general de Dret i d’Entitats Jurídiques.
93 316 41 41
dgdej.dj@gencat.cat
Càrrec. Vicepresident del CEJFE (Llei 18/1990, de 15.11, del CEJFE i Resol. JUS/223/2016, de 26.01, DOGC 7050, de 2.2.2016)

Vocals

Sra. Patrícia Gomà i Pons
Secretària general Departament de Justícia.
93 316 4 70
secretaria_general.dj@gencat.cat
Designació Cons. Justícia. Secretària general del Departament de Justícia

Sra. Joan Abad Esteve
Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia Departament de Justícia.
93 316 44 23
staj.dj@gencat.cat
Designació Cons. Justícia. Secretari RAJ (Resol JUS/222/2016, de 26.01 DOGC 7050, de 2.2.2016)

Sr. Núria Clèries Nerín
Directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
93 207 28 23
direcciocejfe@gencat.cat
Càrrec. Directora (Llei 18/1990, de 15.11, del CEJFE

Sr. Francesc Claverol Guiu
Cap de l’Assessoria Jurídica Departament d’Interior.
93 551 20 00
assjuridica@gencat.cat
Designació Con. Interior Cap de l’Assessoria Jurídica Dep. Interior

Sr. Francesc Esteve i Balagué
Degà de la Facultat de Dret Universitat de Girona.
93 302 06 24
gbjuridic.presidencia@gencat.cat
Càrrec. Director Gabinet Jurídic (Llei 18/1990, de 15.11, del CEJFE)

Il·lm. Sr. Albert Ruda González
Degà de la Facultat de Dret Universitat de Girona.
972 41 8142
albert.ruda@udg.edu
Designació Consell Interuniversitari. Degà Facultat de Dret Univ. Girona

Sr. Xavier Gatius Garriga
Secretari general de Polítiques Digitals i Administració Pública. Director p.s. de l’EAPC.
93 567 17 50
sg.politiquesdigitals@gencat.cat

Càrrec. Director EAPC (Llei 18/1990, de 15.11, del CEJFE)

Il·lma. Sra. M. José Puyalto Franco
Degana de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. Universitat de Lleida / Campus de Cappont.
973 70 3245
deganat@fde.udl.cat
Designació Consell Interuniversitari. Degà Facultat de Dret Univ. Lleida

Il·lm. Sr. Francesc Xavier Pons Rafols
Degà de la Facultat de Dret. Universitat de Barcelona.
973 70 3245
deganat@fde.udl.cat
Designació Consell Interuniversitari. Degà Facultat de Dret UB

Excm. Sr. Julio J. Naveira Manteiga
President del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
93 487 50 68
presidencia@cicac.cat
Designació CICAC (Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya)

Excm. Sr. Josep Medina Padial  
President de la Comissió de Formació Continuada Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats.
93 553 82 09.
Designació CICAC

Excm. Sr. Joan Carles Ollé Favaró
Director de la Comissió de Codificació de Catalunya.
93 553 82 09.
olle@rocaollenotaris.com
Càrrec. Vocal (Llei 18/1990, de 15.11, del CEJFE)

Il·lma. Sra. Margarita Martí Nicolovius
Degana de la Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona.
93 581 24 60
dg.psicologia@uab.cat
Designació Consell Interuniversitari. Degana Facultat Psicologia UAB

Sr. Josep Pallarès Marzal
Director General d’Universitats. Departament d’Empresa i Coneixement.
93 552 67 00
dgu.sur@gencat.cat

Càrrec. Director general d’Universitats (Llei 18/1990, de 15.11, del CEJFE)

Experts

Il·lm. Sr. Antonio Recio Córdova
President Audiència Provincial de Barcelona.
93 486 62 17
presidencia.ap0.barcelona@xij.gencat.cat

Designació Cons. Justícia. Expert (Resolució JUS/2165/2016, de 14.09 DOGC 7214 de 27.09.2016)

Il·lma. Sra. Gema Espinosa Conde
Directora Escola Judicial.
93 406 70 00
escuela.judicial@cgpj.es
Designació Cons. Justícia. Experta (Resolució JUS/2165/2016, de 14.09 DOGC 7214 de 27.09.2016)

Secretari

Sr. Francesc Bonnin Plaza
Cap de l’Àrea de Gestió Económica i Suport Tècnic.
fbonnin@gencat.cat
Nomenament pel CR (sessió 2.11.2005)

Data d'actualització:  19.11.2018