• Imprimeix

Composició

Composició segons l’article 6, apartat 1, de la Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, modificat per article 3 de la Llei 8/2000, de 19 de juny, de modificació parcial de la Llei 18/1990.

El Consell Rector del Centre és integrat per la persona que el presideix i pels vocals següents:

  1. Tres alts càrrecs del Departament de Justícia, designats per la persona que n’exerceix la presidència.
  2. La persona titular de la direcció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
  3. La persona titular de la Direcció General d’Universitats.
  4. La persona titular de la direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat.
  5. Un vocal designat per la persona titular del Departament d’Interior.
  6. Quatre vocals en representació de les universitats catalanes, que han d’ésser degans o deganes de les facultats on es facin estudis relacionats amb les matèries a les quals es refereix l’article 3, elegits pel Consell Interuniversitari.
  7. La persona titular de la direcció del Centre.
  8. Dos vocals designats per la persona titular del Departament de Justícia, entre persones expertes de prestigi en les matèries que són competència del Departament de Justícia.
  9. La persona titular de la direcció de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya.
  10. Dos vocals en representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

 

Les persones que integren actualment el Consell Rector són les següents:

President

Vacant
Conseller de Justícia. Departament de Justícia. Pau Claris, 81 08010 Barcelona
Càrrec. Conseller i president del CEJFE (Llei 18/1990, de 15.11, del CEJFE)

Vicepresident

Sr. Xavier Bernadí Gil
Vicepresident del CEJFE i director general de Dret i d’Entitats Jurídiques
Càrrec. Vicepresident del CEJFE (Llei 18/1990, de 15.11, del CEJFE i Resol. JUS/223/2016, de 26.01, DOGC 7050, de 2.2.2016)

Vocals

Sr. Angel Cortadelles i Bacaría
Director de Serveis, per suplència del secretari general. Departament de Justícia Especialitzada (OM JUS 1147/2017, de 16.11.17-BOE 289 de 28.11.17). Pau Claris, 81 08010 Barcelona
Designació Cons. Justícia. Secretari general Dept. Justícia

Sra. Patrícia Gomà i Pons
Secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia. Departament de Justícia. Pau Claris, 81 08010 Barcelona
Designació Cons. Justícia. Secretari/aria RAJ (Resol JUS/222/2016, de 26.01 DOGC 7050, de 2.2.2016)

Sr. Angel Cortadelles i Bacaría.
Director de Serveis, per suplència del director/a del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (OM JUS 1147/2017, de 16.11.17-BOE 289 de 28.11.17). Ausiàs Marc, 40 08010 Barcelona
Càrrec. Director (Llei 18/1990, de 15.11, del CEJFE)

Sra. Marta Gordi Aguilar
Cap de l’Assessoria Jurídica. Departament d’Interior. Diputació, 355 08009 Barcelona
Designació Con. Interior. Cap de l’Assessoria Jurídica Dep. Interior

Sr. Francesc Esteve i Balagué
Director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. Jaume I, 2 i 4 08002 Barcelona
Càrrec. Director Gabinet Jurídic (Llei 18/1990, de 15.11, del CEJFE)

Il·lm. Sr. Albert Ruda González
Degà de la Facultat de Dret Universitat de Girona. Campus de Montilivi 17071 Girona
Designació Consell Interuniversitari. Degà Facultat de Dret Univ. Girona

Vacant
Director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Girona, 20 08010 Barcelona
Càrrec. Director/a EAPC (Llei 18/1990, de 15.11, del CEJFE)

Il·lma. Sra. M. José Puyalto Franco
Degana de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. Universitat de Lleida / Campus de Cappont. Av. Jaume II, 73 25001 Lleida
Designació Consell Interuniversitari. Degà Facultat de Dret Univ. Lleida

Il·lm. Sr. Francesc Xavier Pons Rafols
Degà de la Facultat de Dret. Universitat de Barcelona. Av. Diagonal, 684 08034 Barcelona
Designació Consell Interuniversitari. Degà Facultat de Dret UB

Excm. Sr. Julio J. Naveira Manteiga
President del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. Roger de Llúria, 113, 3r 08037 Barcelona
Designació CICAC (Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya)

Excm. Sr. Josep Medina Padial  
President de la Comissió de Formació. Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats. Roger de Llúria, 113, 3r 08037 Barcelona
Designació CICAC

Excm. Sr. Joan Carles Ollé Favaró
Director de la Comissió de Codificació de Catalunya
Càrrec. Vocal (Llei 18/1990, de 15.11, del CEJFE)

Il·lma. Sra. Margarita Martí Nicolovius
Degana de la Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Edifici B Campus UAB 08193 Bellaterra
Designació Consell Interuniversitari. Degana Facultat Psicologia UAB

Sr. Josep Pallarès Marzal
Director General d’Universitats. Departament d’Empresa i Coneixement. Via Laietana, 2 08003 Barcelona
Càrrec. Director general d’Universitats (Llei 18/1990, de 15.11, del CEJFE)

Experts

Il·lm. Sr. Antonio Recio Córdova
President Audiència Provincial de Barcelona
Designació Cons. Justícia. Expert (Resolució JUS/2165/2016, de 14.09 DOGC 7214 de 27.09.2016)

Il·lma. Sra. Gema Espinosa Conde
Directora Escola Judicial
Designació Cons. Justícia. Experta (Resolució JUS/2165/2016, de 14.09 DOGC 7214 de 27.09.2016)

Secretària

Sra. Conxita Canela Giménez
Cap de l’Àrea de Gestió Económica i Suport Tècnic. CEJFE, Ausiàs Marc, 40 08010 Barcelona
Nomenament pel CR (sessió 2.11.2005)

Data d'actualització:  19.06.2018